同金汉臣徐蜚英小饮傍溪寺二首 其二

tóng jīn hàn chén xú fēi yīng xiǎo yǐn bàng xī sì èr shǒu qí èr

gāo píng yuǎn tiào jǐu pín zhēn,
shúi shì fēng qián kuài yǐn xīn。
zhōu xiàn cháng guān shèng lín jìng,
yāng chóu shǔi mǎn shù lín yīn。
Processed in 1.706248 Second , 34 querys.