送汪庭芝高士如严州 其三

sòng wāng tíng zhī gāo shì rú yán zhōu qí sān

wǒ zhì shì nián sǐ qī jìn,
rǔ chū jiā shí shēng lǐ nán。
cāng hǎi sāng tián hé kě liào,
yī bēi bié jǐu mò líu cán。
Processed in 5.002813 Second , 34 querys.