入峡书怀

rù xiá shū huái

huá fā huán lái zhào yù xī,
bān yī cháng shì mèng zhōng tí。
chán líng chǐ sù hé shí dào,
jiā lì xiāng rú kè shè xī 。
Processed in 0.111352 Second , 34 querys.