西陵别袁小修用韵

xī líng bié yuán xiǎo xīu yòng yùn

shān yáng cán lèi mǎn hé yī,
cǐ bié shēn lián fǎ lv̌ xī。
yǔ wǒ zhōu xuán míng rì shǐ,
wèi shúi líu làng shí nián gūi。
cǎi lán zì yǒu shān zhōng lè,
bào wèng yuán wú shì shàng jī。
bā shǔ yīn chén yóu xìng jiē,
jiāng yú xī shàng què dōng fēi 。
Processed in 0.119687 Second , 34 querys.