方生远来病中遗以小诗

fāng shēng yuǎn lái bìng zhōng yí yǐ xiǎo shī

zhǐ chǐ jiā rén bù jiàn zhī,
fān yuán bù jiàn gèng xiāng sī。
jiāng chéng jì jì huā zhāo yǔ,
cháng jì jūn lái shì bìng shí 。
Processed in 0.099286 Second , 34 querys.