滴水岩二首 其一

dī shǔi yán èr shǒu qí yī

chén yǔ xǐ qīu bì,
qiān fēng hán gǔ tái。
yún pán xiǎo mǎ rù,
hé zhé dà lóng húi。
yuán shǔi bù zhī chù,
jiàn huā xiāng huàn kāi。
máng máng chén jié shì,
wèn qǔ shí lín hūi。
Processed in 0.111302 Second , 34 querys.