开化八景诗 其七 娱石返照

kāi huà bā jǐng shī qí qī yú shí fǎn zhào

yú qíng shí shàng zuò xiāng yí,
lǐng lvè yú hūi jǐng gèng qí。
dié dié yuǎn shān héng jǐn xìu,
céng céng qīng làng fàn yān zhī。
yān lóng wǎn shù qī qín wěn,
cǎi yàng gūi fān rù gǎng chí。
mò xiào yě rén píng tiào jǐu,
mù xiá líng luàn dòng yōu sī。
Processed in 0.110950 Second , 34 querys.