摸鱼儿·惜春归

mō yú ér · xī chūn gūi

xī chūn gūi 、 sòng chūn wéi yǒu,
luàn hóng pū sù rú yǔ。
luàn hóng yě yuàn chūn láng jiè,
wèn dé lèi hén wú shù。
cháng duàn chù。
gèng huàn qǐ 、 qióng què cūi fā cháng tíng lù。
zhēng ān nán zhù。
dàn mài mài hán pín,
tián rén dǐ shì,
gāng ài zhú chūn qù。
lán gān píng,
fāng cǎo xié yáng níng zhù。
chóu lián mǎn yǎn yàn shù。
? sōng bù lǐ jīn chāi līu。
luán jìng yī lián xiāng wù。
huā shúi zhǔ。
chàng □ □ 、 yù róng jì mò chūn zhī fǒu。
dān yī lǎn yù。
rèn mén wài dōng fēng,
líu yīng shēng lǐ,
jǐn rì jiǎo fēi xù 。
Processed in 0.078117 Second , 34 querys.