满庭芳(次仁和韵,时欲之官永兴)

mǎn tíng fāng ( cì rén hé yùn,shí yù zhī guān yǒng xīng )

èr shí nián jiān,
jìu yóu zōng jī,
mèng fēi yuè lù xiāng wān。
zhēng shān zài lǐ,
qīu lǎo jú huā tiān。
wèi kè wèn jūn hé hǎo,
ài shǔi guāng 、 shān sè zhēng yán。
jīng xíng chù,
qí tíng gū jǐu,
céng jì wū dōng piān。
yī qí,
wú shén yǐ,
bù duàn jiǎn zhuó,
yù dǒu chán juān。
bàn qīng yú duǎn tǐng,
qiáng zài shuāi yán。
rén dào chēn yáng wú yàn,
nài qíng zhōng 、 ǒu duàn sī lián。
xū xiāng yì,
xīn shī fù jìu,
shí fù jì wú jiān。
Processed in 0.052409 Second , 34 querys.