谒金门·愁万叠

yè jīn mén · chóu wàn dié

chóu wàn dié。
chūn zài yǔ tiáo yān yè。
cùi xìu yǐ fēng xuě shà shà。
bàng lán kàn rǔ yā。
hé chù yī shēng tí juè。
jià shàng tú yù xuě。
xìu bèi xūn xiāng xiāng wèi xiē。
kě lián yīn xìn jué 。
Processed in 0.087221 Second , 34 querys.