南乡子·帘幕閟深沈

nán xiāng zǐ · lián mù bì shēn shěn

lián mù bì shēn shěn。
dēng àn xiāng xiāo yè zhèng shēn。
huā luò huà yán míng xì yǔ,
cén cén。
dī pò xiāng sī wàn lǐ xīn。
xiǎo sè wèi píng fēn。
cùi bèi hán shēng bù zì jìn。
dài dé mèng chéng fān è kuàng,
kān pín。
fēi yàn xīn lái yě wù rén 。
Processed in 0.076311 Second , 34 querys.