江城子 次洪如晦韵

jiāng chéng zǐ cì hóng rú hùi yùn

zùi lái yù shù yǐ fēng qián。
jǔ yín biān。
zhǐ qīng lián。
wū mào dī áng,
yáo wù sì chéng chuán。
bàng lù shúi jiā zhuāng shù qiǎo,
xié yìng rì,
bàn kūi lián。
xún huān duān hé chèn fāng nián。
dùi kūn xián。
qiě táo rán。
zhǐ shàng cóng qú,
líu jué yǔ yíng diān。
mò mò lv̀ yīn chūn fù xià,
duō shǎo shì,
zǒng xuán tiān。
Processed in 0.046695 Second , 34 querys.