菩萨蛮(次杜叔高韵)

pú sà mán ( cì dù shū gāo yùn )

xī shān bù yàn shān xíng yuǎn。
shān zhōng qín niǎo pín liáng jiàn。
xiǎo yǔ sì lián chūn。
fēi fēi róng yì qíng。
qīng qún tián shè fù,
yè xiǎng qián cūn qù。
xī shǔi xiǎng píng yāo。
huàn chuán yī duàn qiáo。
Processed in 0.066302 Second , 34 querys.