喜迁莺·平湖百亩

xǐ qiān yīng · píng hú bǎi mǔ

píng hú bǎi mǔ。
zhǒng mǎn hú lián yè,
rào dī yáng lǐu。
rǎn rǎn bō guāng,
hūi hūi yān yǐng,
kōng cùi shī zhān jīn xìu。
jìng qiè lín jī tí wǔ,
nuǎn bī shā ōu mián zhòu。
xī yuán lù,
gèng hóng chén bù duàn,
dié hān fēng shòu。
zhī fǒu。
kān huà chù,
yě qí wú jīng,
juàn dì pū yīn xìu。
táo lǐ yīn biān,
sāng má cóng lǐ,
xié chù jǐu lián kuā jǐu。
zhú sì xiǎo yī shān zhǐ,
máo diàn píng kūi jīn kǒu。
chūn yòu wǎn,
zhèng xiāng fēng yǒu kè,
yǐ lán sāo shǒu 。
Processed in 0.056142 Second , 34 querys.