八声甘州(为遁齐寿)

bā shēng gān zhōu ( wèi dùn qí shòu )

wèn xiān wēng 、 dǐ shì dào rén jiān,
rén jiān zú xī yóu。
xiàng wén biān shū yì,
shí biān zhù yǔ,
□ mǎn nán zhōu。
yì yùn gāo qíng zǒng sì,
yě shǔi dàng gū zhōu。
suǒ wèi néng wàng zhě,
yào dǐng chá ōu。
zhèng kǒng gōng míng xiāng _,
biàn fú yáo zhí shàng,
lóng wěi chī tóu。
xiǎng sì yuán zhōng bó,
gūi qù lǎo tù qíu。
yǒu dāng nián 、 dōng lín xī shè,
bàn jī tún 、 xiāng yǔ yàn chūn qīu。
jiē tíng lǐ,
ér sūn gǔn gǔn,
fēi dù huá líu。
Processed in 0.064821 Second , 34 querys.