沁园春(次岳总干韵)

qìn yuán chūn ( cì yuè zǒng gān yùn )

rì guò xī chuāng,
kè zhěn mèng húi,
tíng kōng fàng yá。
jì hǎi táng dòng lǐ,
ní jīn bǎo jiǎ,
tú mí jià xià,
yóu bì diàn chē。
zùi mò tí shī,
qiáng wéi lù zhòng,
mǎn bì fēi yā xíng zhěng xié。
zhēng zhī dào,
xiàng rú jīn piāo bó,
wàng duàn tiān yá。
xiǎo táo yī bàn zhēng xiá。
gèng liǎng àn chúi yáng hún wèi huā。
biàn jiě diāo shì jǐu,
xiāo mó chūn hèn,
liàng zhū mǎi xiào 、 chóu dá nián huá。
dùi miàn qīng shān,
zhāo zhī bù zhì,
shuō yǔ fú yún xīu kǔ zhē。
shān shēn chù,
jiàn chūi yān yòu qǐ,
zhī yǒu rén jiā。
Processed in 0.237400 Second , 34 querys.