永遇乐(章史君席上)

yǒng yù lè ( zhāng shǐ jūn xí shàng )

bié yuàn chūn shēn,
huá táng zhòu yǒng,
jiā yàn chū qǐ。
cùi yù zūn léi,
hóng yá sī guǎn,
shùi yā shěn yān lǐ。
nòng qíng yún tài,
xíng kōng xù yǐng,
mò mò sì fēi rú zhùi。
zùi duō qíng,
zǐ mián tuán jìu,
cuò luò luàn xīng líu dì。
shǐ jūn zì yǒu,
yuán lóng háo qì,
huàn kè xù xīu cí zùi。
dié kùn fēng hān,
yàn jiāo yīng chà,
huān yì nóng rú cǐ。
kǎn qí xiào yǔ,
zhǐ hū lǐ yì,
yī pèi xì rèn lán zhǐ。
yáo gūi qù,
cán gèng yù jǐn,
xiǎo yā yòu qǐ。
Processed in 0.080124 Second , 34 querys.