静海寺与观颐夜坐

jìng hǎi sì yǔ guān yí yè zuò

luò mù luàn shān diān,
jiāng lóu xuě yè chuán。
shān chuān qiān lǐ wài,
fēng yǔ yī dēng qián。
bái fā fān qí lù,
qīng zūn gòng xī nián。
fú shēng kūi wàng jǐn,
jīn xī gù yī rán 。
Processed in 0.040992 Second , 34 querys.