厅斋消夏 其三

tīng zhāi xiāo xià qí sān

jìng chuán táng jiǎn shì qí cái,
jú miàn fān xīn zì zhǔ cái。
lù bù yǐ lìng shén gǔi qì,
yù shū céng jiàn fèng lín lái。
jí mén bù zhì chéng ér xì,
mù zǐ chāng kuáng běn zùi kúi。
tòng xī jiá chén tián hǎi biàn,
tiān xīn rén shì fèi yí cāi。
Processed in 0.107762 Second , 34 querys.