过安仁

guò ān rén

zǎo fā pán xī guà duǎn péng,
shuò fēng chūi yǔ xiǎo méng méng。
rùn hán yě sè zhān yī shī,
nuǎn zhú chūn guāng yǎng tǔ róng。
tú huà wǎn rán shān yuǎn jìn,
rén jiā dùi zhù shǔi xī dōng。
yì tíng jì dé tíng chē chù,
fēng shù céng lián xī zhào hóng 。
Processed in 0.068890 Second , 34 querys.