柬陈照磨士勉

jiǎn chén zhào mó shì miǎn

huàn yóu quán jùn yǐ duō nián,
jìn rì qīn chéng fù lǎo yán。
xì chū fǔ tián huán yǒu zhǒng,
pài fēn yì jǐng běn tóng yuán。
luán yú nán dù xīu tái jiàn,
zhōng jù xī yí bì shì xuān。
zì gǔ dé rén huán shí lù,
rú jīn dōng guān jiàn xián sūn。

黄结的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.177744 Second , 34 querys.