四时木犀歌

sì shí mù xī gē

shān yǒu mù xī mù yǒu xī,
qí huā cháng qīu hé ái ái。
líng zhī sān xìu shū shàng rùi,
céng bù jí ěr cháng fēn fēi。
chū yí shī wén kòu xián fā qīng shāng,
wú shè yìng lv̀ biàn sì shí。
yòu yí nv̌ yí sī huā qiè tiān hé,
shǐ ěr zhī gé shēng wǔ mèi。
wù shēng wén bō zhēn zì yì,
tiān qíng qǐ dé wèi ěr sī。
chán gōng bié zhǒng wàn wàn gǔ,
bù yǔ cǎo mù tóng diāo wēi。
ān dé líng fēng qiāng rán jià luán yì,
yǔ ěr shàng jié qīng yún zhī。
Processed in 0.117367 Second , 34 querys.