采枸杞子作茶饼子

cǎi jǔ qǐ zǐ zuò chá bǐng zǐ

líu shǔi hé biān jiàn bì shù,
shàng yǒu wàn kē shān hú zhū。
cǐ yí xiān rén bù sǐ yào,
huáng hú xián zǐ lái fāng hú。
lù yóu wèi xī shǒu zì cǎi,
hé yǐ yù fěn sōu yún yú。
wò tīng sōng fēng xiǎng sì bì,
wèi lǎo gèng dú qiān chē shū。
Processed in 0.108958 Second , 34 querys.