留石门待内弟子经不至 其一

líu shí mén dài nèi dì zǐ jīng bù zhì qí yī

chéng zhōu jià yán mài,
cháng yè fāng màn màn。
cāng liáng wù huá lǎo,
lù cù nián jǐng huàn。
gù yú yuǎn shì zǐ,
shù yǔ tóng guǎn càn。
jìn xíng nǎi wèi lái,
jǐu bié liáng zú tàn。
Processed in 0.075586 Second , 34 querys.