寄吴季良

jì wú jì liáng

lán yǒu fù xī,
zhǐ yǒu fāng。
wǒ huái yī rén xī,
wéi wú zhī liáng。
wén wǔ zhī dào xī,
yī chí yī zhāng。
lì yǒu suǒ sì xī,
yòng yǒu suǒ cáng。
jī bù kě yǐ yù móu xī,
biàn bù kě yǐ yù liàng。
shù jūn zǐ zhī míng liàng xī,
gǎn yú xīn xī chāng chāng。
Processed in 0.065542 Second , 34 querys.