弟玮来奔父丧写忧四首 其三

dì wěi lái bēn fù sāng xiě yōu sì shǒu qí sān

xiào yǎng qǐ yǒu zú,
cù cù sùi yuè shǐ。
chéng huān shùn yán sè,
wàn yī yǒu bù zhì。
jìng yán niàn qián fēi,
liáng hǔi yì yǐ chí。
gèng gǎn zé hòu rén,
liáo shǐ hòu rén zhī。
Processed in 0.099703 Second , 34 querys.