赋竹居

fù zhú jū

hǎo fēng cóng dōng lái,
chūi wǒ shí shàng zhú。
qǔ qín zhú xià dàn,
xī shēng bù chéng qū。
táo lǐ zhèng wú yán,
shì rén zì xiāng zhú。
fán huá cǐ hé shí,
suǒ gùi jūn zǐ dú。
Processed in 0.091440 Second , 34 querys.