赋竹居 其四

fù zhú jū qí sì

hǎo huà bù yàn kàn,
nài cǐ fēng qī liè。
cùi qín shuāng fēi lái,
fān zhī luò cán xuě。
zhú jiān jiàn shí yǒu,
sùi wǎn gòng zhēn jié。
dàn rú jūn zǐ jiāo,
lěng miàn zhì bù rè。
Processed in 0.077685 Second , 34 querys.