寿张南石宣慰

shòu zhāng nán shí xuān wèi

líu hóu zì rén jié,
gōng míng liáo fù ěr。
jì jiàn huáng shí gōng,
gèng cóng chì sōng zǐ。
shén xiān hǎo lóu jū,
xiāo yáo yuǎn chén zǐ。
náng zhōng cān yù fǎ,
yú jīn jī dāo bǐ。
bì táo sān yuè huā,
zhào yǐng yáo chí shǔi。
ā mǔ zǐ xiá bēi,
sùi miàn hóng guāng qǐ。
xī shān qīng niǎo shǐ,
shū lái dào fán zhǐ。
yí ěr shòu qiān chūn,
zhū yán cháng wěi wěi。
Processed in 0.163619 Second , 34 querys.