题曹云西桂根图

tí cáo yún xī gùi gēn tú

hé rén cāo yù fǔ,
yè bàn yuán qīng míng。
zhuó qù yuè zhōng shù,
qiān qīu shāng wǒ qíng。
wú gēn yì yún yǐ,
yǒu gēn dāng fù shēng。
dàn xiào wú gāng zhě,
fù cǐ bù yì míng。
Processed in 0.101809 Second , 34 querys.