哭彦实叔祖

kū yàn shí shū zǔ

gōng wéi céng zǔ jūn,
sān zǐ gè cái xǔ。
bó zhòng jì zǎo wáng,
zōng shì shū shì tiē。
dāng shí shī dào zūn,
hù wài liè bīn jù。
zhū shēng jǐn xiǎn yōng,
fū zǐ dàn huán dǔ。
jī nián chōng fù gūi,
fēng yǔ xī líng dù。
jié yīn jǐu bù wén,
nǎi jīn dé āi fù。
liáng dá wǔ nèi shāng,
kǔ lèi duò rú yǔ。
miǎn sī tóng guàn chū,
shì mǔ bài xī xià。
jīn zī sān shí nián,
wú yì sāng wú mǔ。
běn zhī bǎi shì qīn,
bù jué jǐn rú lv̌。
tòng kū fù xī yán,
āi zāi shéng zǔ wǔ。
Processed in 0.108438 Second , 34 querys.