大人生日

dà rén shēng rì

wéi wǒ wén jié gōng,
qǐ jiā èr qiān shí。
zhì jīn jiāng zuǒ shì,
yóu néng sòng yí dé。
jí yú fù zǔ sūn,
sì shì sì zōng dí。
shēng wèi pín suǒ qū,
shù shū cháng lv̌ shí。
jìn wén yǒng shàng zhōu,
dì yǒu shí mǔ zhái。
shù jī shí sōng jú,
wǎn jié fèng yú shì。
dà rén xīn tǎn yí,
shàn xíng jǐu yǐ jī。
méi shòu dìng kě qī,
wǒ chén zài jī yì。
Processed in 0.077162 Second , 34 querys.