题松石图

tí sōng shí tú

háo duān shǔi mò yǐng,
zhǐ shàng sōng shí shén。
lǎo jié wěi dì jǐn,
guài tài yǔ shí xīn。
xiě wù yào yǒu sì,
kāi juàn zhī qí rén。
Processed in 0.098806 Second , 34 querys.