梁邦彦王官谷见访 其一

liáng bāng yàn wáng guān gǔ jiàn fǎng qí yī

bó luán bù yuàn shì,
shū dù yì wú guān。
gé yuè zhì yǐn fú,
zhú pí cái xiǎo guān。
suǒ qíu nián gǔ chéng,
sī rén huò gǒu ān。
shù yǒu yī mǔ gōng,
kě yǐ gē kǎo pán。
Processed in 0.121588 Second , 34 querys.