答韩廷玉问诗

dá hán tíng yù wèn shī

xué shī zì yǒu lv̀,
cái líu bì jīng tōng。
yǒng gē chéng wén zhāng,
pì ruò shǔi yǔ fēng。
máng máng wò yún rì,
gǔn gǔn chūi yú lóng。
hóng jī cóng suǒ yù,
wàn biàn hé kě tóng。
tián dàn yǒu yú yùn,
qí jué nán wèi gōng。
héng cún yán wài yì,
qù wèi sī wú qióng。
Processed in 0.084811 Second , 34 querys.