题韩介石所藏盛子昭画

tí hán jiè shí suǒ cáng shèng zǐ zhāo huà

lóng lóng dà gǔ shēn,
tǐng tǐng jiā mù xìu。
chóng gāng chāi yīn hè,
xuán shǔi luò cháng lìu。
chá yá sōng diān húi,
cè sāi shí jiǎo dǒu。
lái zhě qǐ ruǎn shēng,
shàng ěr guān fú jìu。
qīng xiào mǎn kōng shān,
gāo rén zài wēi gōu。
hú bù cóng zhī jū,
fēn piáo yǐn yún dòu。
Processed in 0.088534 Second , 34 querys.