赠医士叶古斋

zèng yì shì yè gǔ zhāi

xī zhě dì xuān yuán,
jià yán shī chì sōng。
xiāng jiào fú shǔi yù,
wèn dào kōng tóng gōng。
wén zì jǐn kē dǒu,
gù shì kāi tiān gōng。
gù wèi gǔi yú qū,
miào qì jiāng wú tóng。
líng shū fā ào zhǐ,
yuán qì chūn róng róng。
shān chuān rù lǎn yì,
cǎo mù chòu wèi tōng。
xuán hú wèi dōng shì,
kùi ěr mài yào wēng。
shàng xià shù qiān zài,
yóu zài yī rì zhōng。
Processed in 0.092540 Second , 34 querys.