邵复孺映雪斋

shào fù rú yìng xuě zhāi

shào zǐ shū yǒu pǐ,
yī hán sì chuāng jìng。
jǔ shǒu dǎo zhí jīng,
yè yìng xuě sè lěng。
cè nì shēng mò guāng,
tiān dì wú yí jǐng。
xī gōng hòu jī yú,
sī yǔ gǔ rén bìng。
Processed in 0.085520 Second , 34 querys.