俞子昭山月轩

yú zǐ zhāo shān yuè xuān

shān yuè chū wèi gāo,
làn rú dà yín pán。
jí qí dāng tiān zhōng,
xiǎo yú bīng yī wán。
wǒ jiāng wèn yù yí,
qīng míng fēng lù hán。
yuǎn jìn qiě mò jiě,
kuàng ěr què yǔ tuán。
zī xuān tè kě xǐ,
yǐ lán zhōng rì kàn。
cháng yí měng hǔ xiào,
liáng qǐ nv̌ chéng luán。
Processed in 0.193619 Second , 34 querys.