雪壑海云使君所自号也 其二

xuě hè hǎi yún shǐ jūn suǒ zì hào yě qí èr

yún qù xuě hè míng,
yún lái xuě hè yīn。
bù cóng xuě hè yóu,
bù zhī xuě hè xīn。
jiā shì běn zhōng dǐng,
zhì yuàn zài shān lín。
Processed in 0.237414 Second , 34 querys.