琏市有双桂庙里父老云嵇司徒女堕井死树有灵怪人家喜庆歌乐之事必祭之如喜神云

lián shì yǒu shuāng gùi miào lǐ fù lǎo yún jī sī tú nv̌ duò jǐng sǐ shù yǒu líng guài rén jiā xǐ qìng gē lè zhī shì bì jì zhī rú xǐ shén yún

miào qián shuāng gùi shù,
kē yè héng wěng wěng。
bù zhī hé wáng shì,
sī tú jī shì zhǒng。
nv̌ láng jǐng zhōng sǐ,
líng guài xiāng hǒng kǒng。
zì wèi dé shǔi xiān,
shúi dāng jué qún měng。
Processed in 0.089191 Second , 34 querys.