月食

yuè shí

bǐ yuè yǒu shí zhī,
sǐ pò wú yí guāng。
zhì yīn zì sù sù,
qǐ yuē gǎn kàng yáng。
tiān zhōng yǒu àn xū,
wú nǎi é xiāng dāng。
yǎn hū jìu miè méi,
jiàn zhě wèi lián shāng。
jī yù zhāng wēi hú,
jǔ shǐ shè tiān láng。
kǒng fēi shèng rén yì,
zhù lì dàn huái huáng。
Processed in 0.080370 Second , 34 querys.