次韵曹教谕见寄 其一

cì yùn cáo jiào yù jiàn jì qí yī

liáng fēng fā qīu xī,
luò mù zhèn shū yīn。
xiāng sī zài zhǐ chǐ,
liǎng qì tóng yī xīn。
hūi xián bù xià zhǐ,
níng wǒ yǒu yí yīn。
wú tóng shēng xià zé,
jī shí chéng fèng lín。
Processed in 0.083546 Second , 34 querys.