次韵章俊甫训子

cì yùn zhāng jùn fǔ xùn zǐ

qián zhāo míng huàn sūn,
chéng jiā yǐ qīng bái。
wǔ sāo yù yǒu guāng,
bǎi liàn jīn chū sè。
shēng táng fèng cí qīn,
gān fāng jí yú shì。
tūi huān jí sī qì,
xiōng dì réng xì xì。
píng shēng zǐ sūn niàn,
kuàng kěn qín jiè chì。
shū láng jiǒng shuāng lú,
qì liàng níu kě shí。
bó láng zuò dà zì,
rì fèi sān dǒu mò。
nù mà jìng bù wén,
jǔ bù chúi gǔi zé。
jì zhǒng bì hòu shōu,
pì bǐ nóng lì sè。
tōng cái shì xì wù,
zhì lǐ míng dà lv̀。
hóng lú wàn shí zhōng,
zhòng zì zhū liǎng jī。
zhòng kǒu suǒ chēng tàn,
tiān xīn wèi xīn yì。
měi lián jī qiǎo tú,
hé shū mù hóu jí。
jiào zhì sān shí lǐ,
bǎi shī xī yī dé。
wù yán lí xià yīng,
líu fāng dài qīu xī。
wǎn jié jiāng yì jiā,
yú gōng yǒu yīn dé。
Processed in 0.092108 Second , 34 querys.