与衍上人道原

yǔ yǎn shàng rén dào yuán

shù běn lián bǎi wéi,
luó màn sī chéng jié。
húi chuān liáo chóng gōu,
luán lú yǐn shēn yuè。
tuān shǐ quán xiǎng jí,
jìng xiǎn shí sè huá。
kě róng xǔ xún bèi,
qīng xīn gòng shàn yuè。
Processed in 0.088970 Second , 34 querys.