碧澜侍儿曲

bì lán shì ér qū

gǎn zhī yǐ chéng gǎn bì shēn,
yìng zhī yǐ zhēn yìng bì jié。
zhēn chéng yī hé liǎng fú lí,
tīng wǒ cháng gē bì lán qiè。
bì lán yì shì zhū wáng sūn,
shì shū shì yì lǎo qiě pín。
shǎo líng shàng ài yàn yù nuǎn,
kuàng shì dāng shí zhēn gùi rén。
chūn yī diǎn jǐn chūn hán qiào,
èr qiè zhū yán zhèng shū hǎo。
rěn jiāng luō dài chāi tóng xīn,
ào hèn fú shēng tóu bái zǎo。
zhū diàn cùi yè xìng jǐn cún,
cǐ shí yóu jí jià fū jūn。
shí èr lóu tóu yàn zǐ qù,
hūi shǒu bù yòng líu xiān qún。
qù qiè xiāng bēi liǎng xiāng yuē,
jì qù yóu fán sòng yáo zhuó。
zhǔ jūn jù rěn fù qì zhī,
jiàn cǐ fān lìng qíng xù è。
yī xīn zhuān,
tiān dé zhī,
rěn zhù zhǔ yī huán shì shúi。
sùi xié qīn pú yǔ jù lái,
hòu jūn sǐ zhě dāng wèi ní。
bì lán táng xià shuāng xī shǔi,
shǐ kè wǎng lái qǐ zhī cǐ。
bù yuàn xīn huān liàn jìu ēn,
qiān wàn rén zhōng liǎng rén ěr。
Processed in 0.103294 Second , 34 querys.