泽农

zé nóng

zé nóng jié wū rú jī qī,
shè zhōng zhú chéng wèi zhěn qí。
chūn lái wú dì shēng qīng cǎo,
kuàng yǒu cài rú gōng zhāo jī。
quàn nóng shǐ zhě chū xíng shǔi,
dùi cǐ bù rěn jiā biān chúi。
tián zhōng shēng yú yú jǐn féi,
wū dǐ shòu rén fú bù qǐ。
xiān shēng bì mén tīng yǔ zhě,
wèi ěr chóu chàng shāng yú qíng。
jūn bù jiàn hé gān shān tóu dòng shā què,
hé bù fēi qù shēng chù lè。
Processed in 0.290551 Second , 34 querys.