范叔豹苕溪草堂歌

fàn shū bào tiáo xī cǎo táng gē

tiáo zhī shǔi,
xiàng dōng líu,
jūn jiā cǎo táng xī shǔi tóu。
yī shì xiǎo yú xī shàng zhōu,
qīng fēng mǎn wū cháng rú qīu。
zèng zhōng shēng chén yú zài fǔ,
zhōng rì é shī yáo liǎng gǔ。
jūn bù jiàn dù líng cǎo táng huā mǎn chuān,
jiāng jūn lì mǎ zhù jiāng gān。
tiān wú zǐ fèng bǔ duǎn hé,
ān yòng xíng páo xǐ yù pán。
liáng wú guǎng shà qiān wàn jiān,
nǎi yù tiān xià hán shì jù huān yán。
Processed in 0.087995 Second , 34 querys.