濮乐閒得唐雷霄琴黄南窗鼓之

pú lè xián dé táng léi xiāo qín huáng nán chuāng gǔ zhī

pī lì zhòu xià guāi lóng shēng,
yì yáng gū tóng cái jù chéng。
dà táng léi xiāo yǔ zhuó xuē,
mù jīng zhà shé shān gǔi liáng。
qī guāng fú shì jìng rú shǔi,
shé fū yù zǒu bù dé xíng。
zhǔ rén ài qín réng ài kè,
céng xuān bái yuè qīu yè qīng。
qǐng jūn wèi wǒ jǐn yì dàn,
wǒ yì wèi jūn qīng ěr tīng。
shàng xián yáng yáng hé qiě píng,
xià xián láng rán rú kòu bīng。
húi tóu shǐ yí bēng shí liè,
fàn zhǐ hū zuò fēi hóng qīng。
tóng pán luàn qì zhū bèi luò,
tiě zhuā sùi jí shān hú míng。
jiāng shān qīng kōng cǎo mù dòng,
lv̀ lv̌ yìng hùi fēng yún shēng。
hūi bēi nòng yǐng xǐ yù wǔ,
zhǔ kè ěr rǔ jù wàng xíng。
rén shēng jiāo qì rú cǐ jǐu,
zǐ qī zhī yīn fù zhī shēng。
Processed in 0.082485 Second , 34 querys.