山水小景四幅 其二

shān shǔi xiǎo jǐng sì fú qí èr

shān chū yún xī bù wèi lín yǔ,
jiāng yǒu mù xī bù rèn méi zhù。
zhāo yú dōng gāng xī mò yú nán pǔ,
shí hū shí xī nài hé rǔ。
Processed in 0.114114 Second , 34 querys.